top of page

Despre noi

 

“Asociaţia pentru Dezvoltare Umană FORTUNA“ este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi independentă, fără scop patrimonial, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG nr. 37/2003, aprobată prin Legea 245/2005 şi are personalitate juridică.” (art. 1 Actul constitutiv)


Asociaţia a luat fiinţă în anul 2013 la Ploieşti, constituindu-se ca o alternativă educaţională, de pregătire profesională a cursanţilor în contextul mobilităţii continue de pe piaţa muncii din România şi a exigenţelor învăţării permanente, eficiente, de calitate.


Programele educaţionale propuse oferă contextul dobândirii de competenţe, aptitudini şi atitudini în vederea dezvoltării personale, a capacităţii de angajare, a integrării facile pe piaţa muncii din România sau din ţările UE.

Scopul asociaţiei

 

​​Asociaţia are drept scop susţinerea şi îndrumarea persoanelor pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională, formarea/ perfecţionarea acestor persoane pentru atingerea echilibrului competenţe-deprinderi-atitudini-aptitudini, cerinţă în continua evoluţie pe piaţa muncii, pentru facilitarea inserţiei profesionale în context european.

Domenii de activitate

 

a) Înfiinţarea în nume propriu de unităţi de învăţământ preuniversitar.
b) Activităţi de formare-perfecţionare a  cadrelor didactice/ adulţilor.
c) Înfiinţarea în nume propriu sau în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii a unui centru de formare şi perfecţionare adulţi.
d) Iniţierea şi derularea de cursuri/programe de formare şi perfecţionare a adulţilor.
e) Facilitarea şi realizarea activităţilor de educaţie formală şi non formală şi instruire, prin organizarea de seminarii, simpozioane, cursuri de scurtă şi lungă durată, mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice, programe de schimb, concursuri la nivel naţional şi internaţional, schimburi de tineri şi colaborarea internaţională.
f) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară si străinătate.
g) Elaborarea, editarea şi difuzarea de publicaţii, materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de înavăţamânt scrise, audio, video sau electronice.
h) Prestări servicii de voluntariat comunitare.
i) Efectuarea de studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calităţii vieţii şi calităţii educatiei şi iniţiază, în baza rezultatelor, programe educaţionale la nivel local şi naţional pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenând factori decizionali şi alte instituţii ale societăţii civile în rezolvarea lor.
j) Realizarea de activităţi de informare, consultanţă, promovare.
k) Realizarea de campanii de informare a societăţii, atât în mediul privat cât şi public, manifestări cu caracter educativ-informal şi acţiuni de popularizare prin mass-media, pentru a susţine importanţa dezvoltării personale şi profesionale continue pentru domeniile profesionale dezvoltate.
l) Obţinerea de resurse financiare şi de alta natură, din surse proprii sau atrase, în vederea funcţionării şi atingerii scopului propus.bottom of page